కోయ్తురంగ్ గవంగ్

ఇవ్ యేసు పర్బున బక్తితగ వాత పెజె, వీర్ బక్తలిర పిస్వడున్ రొపొ యేసు దేవల్ కీతంగ్ మయ్మతంగ్ కామ్క్ ఆందుంగ్. యేసునగ బరొస ఇర్వక్ మునె వీర్ బహన్ పిస్తెర్ అని యేసున్ పొరొ బరొస ఇర్త పెజె, వోర్ప ర్బు వీర జిన్గనితున్ బహన్-బహన్ సుద్రి కీతొర్ ఇన్వడున్ బారెతె మంతంగ్.

Thumbnail image